Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO, niniejszym informujemy, że:

1.”Miejski Klub Pływacki” z siedzibą w Szczecinie, ul. Wąska 16, stowarzyszenie kultury fizycznej wpisane do KRS pod nr 0000631101, przetwarza dane osobowe członków stowarzyszenia – w tym zawodników MKP Szczecin i uczestników Kuźni Olimpijskiej – oraz pracowników,  w tym osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, kontrahentów, darczyńców, wolontariuszy i uczestników działań statutowych stowarzyszenia (np. zawody, obozy, szkolenia).

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, w tym rejestracji w systemie SEL (System Ewidencji Licencyjnej) Polskiego Związku Pływackiego.
 2. Zgodnie z art. 6 RODO podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w Stowarzyszeniu stanowi:
 3. a) zgoda osoby, której dane dotyczą,
 4. b) uprawnienie lub obowiązek wynikający z przepisu prawa,
 5. c) wykonanie umowy,
 6. d) usprawiedliwiony interes administratora.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo do:
 9. a) sprostowania danych, zgodnie z art. 16 RODO,
 10. b) usunięcia danych „prawo do bycia zapomnianym”, zgodnie z art. 17 RODO,
 11. c) ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 18 RODO,
 12. d) przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO
 13. e) sprzeciwu, zgodnie z art. 21 RODO
 14. f) cofnięcia zgody danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 15. g) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna , iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 16. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą być kierowane:
 17. a) na adres e-mail: mkp@mkp.szczecin.pl
 18. b) na adres pocztowy: Miejski Klub Pływacki, ul. Wąska 16, 71-415 Szczecin
 19. c) pod nr tel. +48 91 422 93 82