Regulamin Miejskiego Klubu Pływackiego.

 

 

REGULAMIN

MIEJSKIEGO KLUBU PŁYWACKIEGO W SZCZECINIE – uchwalony na zebraniu Zarządu MKP Szczecin w dniu 28.11.2016 r.

I.  UŻYTE W REGULAMINIE OKREŚLENIA POSIADAJĄ NASTĘPUJĄCE ZNACZENIE:

 1. Klub – Miejski Klub Pływacki z siedzibą w Szczecinie ul. Wąska 16.
 2. Zarząd – Zarząd Miejskiego Klubu Pływackiego,
 3. Zawodnik – Niepełnoletni lub pełnoletni uczestnik zajęć sportowych, opłacający składkę zawodniczą i reprezentujący Miejski Klub Pływacki na zawodach sportowych,
 4. Składka zawodnicza – opłata ustalona przez zarząd Klubu, która jest przeznaczona na działalność sportową klubu zgodnie ze punktem 1 do 6 § 7 statutu,
 5. Trener – trener lub instruktor zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, umowy o pracę lub w innej formie, związany prawnie do świadczenia usług (pracy) szkoleniowych na rzecz Klubu.

II.  ZASADY FINANSOWANIA:

 1. Miejski Klub Pływacki finansowany jest przez:
  • zawodników zrzeszonych w klubie – składka zawodnicza,
  • członków klubu – składka członkowska,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • darowizny rzeczowe lub wpłaty finansowe przez sponsorów,
  • dochody z działalności gospodarczej
 2. Wysokość składki zawodniczej oraz składki członkowskiej ustala Zarząd Klubu podejmując uchwałę określającą jej wysokość.
 3. Szczegółowe zasady opłacania składek zawodniczych w MKP stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

III .  OBOWIĄZKI MIEJSKIEGO KLUBU PŁYWACKIEGO

Klub sportowy ma obowiązek zagwarantować bazę treningową oraz opiekę trenerską lub instruktorską zgodnie z obowiązującymi przepisami na pływalni, a także na zawodach i zgrupowaniach sportowych.

 IV.   PRAWA I OBOWIĄZKI ZAWODNIKA

 

ZAWODNIK MA PRAWO DO:

 1. uczestnictwa w zajęciach i realizacji programu szkoleniowego właściwego dla jego wieku i poziomu sportowego,
 2. korzystania z opieki trenerskiej bądź instruktorskiej oraz bazy treningowej w trakcie zajęć organizowanych przez Klub,
 3. częściowego lub całkowitego pokrycia przez Klub kosztów:
  • uczestnictwa w zawodach sportowych oraz obozach treningowych,
  • stroju reprezentacyjnego lub sportowego zawodnika,

Wysokość dofinansowania zależna jest od wyników sportowych Zawodnika oraz bieżącej sytuacji  finansowej Klubu.

 1. otrzymania nagród pieniężnych i rzeczowych za osiągnięcia sportowe zgodnie z regulaminem nagród

Nagrody są przyznawane z uwzględnieniem bieżącej sytuacji finansowej Klubu.

 

ZAWODNIK MA OBOWIĄZEK:

 1. przestrzegać obowiązującego Statutu Klubu i Regulaminu MKP,
 2. przestrzegać regulaminu pływalni, zasad bezpieczeństwa oraz zachowania się na pływalni,
 3. systematycznie uczestniczyć w zajęciach treningowych wg ustalonego planu. W przypadku niesystematycznego uczestnictwa w zajęciach Zawodnik może zostać niezwłocznie przesunięty do innej grupy treningowej, bądź wykluczony z zajęć,
 4. być przygotowanym do zajęć sportowych i startu w zawodach,
 5. być ubranym w strój sportowy zgodny z przepisami PZP,
 6. prowadzenia sportowego stylu życia, całkowitego unikania alkoholu, środków psychotropowych, środków dopingujących, papierosów, itp.,
 7. wykonania specjalistycznych badań lekarskich w Poradni Sportowo-Lekarskiej od 10 roku życia. (Dzieci poniżej 10 roku życia zobowiązane są przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych na pływalni).,
 8. terminowego poddawania się badaniom lekarskim i przestrzegania zaleceń lekarza sportowego, zgłaszanie wszelkich dolegliwości, kontuzji trenerowi niezwłocznie w przypadku ich wystąpienia,
 9. systematycznie i terminowo opłacać składki zawodnicze,
 10. brać udział w zawodach pływackich oraz obozach treningowych organizowanych przez Klub,
 11. godnie reprezentować barwy Klubu, przestrzegać zasady Fair Play i norm współżycia społecznego.

V.   PRAWA i OBOWIĄZKI TRENERA

 

TRENER MA OBOWIĄZEK:

 1. Opracować i realizować plan treningowy (dzienny, tygodniowy) i plan szkoleniowy (na sezon, roczny) z uwzględnieniem poziomu sportowego grupy, wiedzy trenerskiej i zakładanych celów oraz dostępnych środków,
 2. Być przygotowanym do zajęć merytorycznie, organizacyjnie i sprzętowo,
 3. Realizować zajęcia zgodnie z przepisami i regulaminami obiektów na których się odbywają, regulaminem Klubu oraz zasadami bezpieczeństwa, higieny i zdrowia własnego oraz zawodników,
 4. Dbać o dobre imię oraz godnie reprezentować Klub,
 5. Na bieżąco kontrolować wpłaty składek zawodniczych w swojej grupie szkoleniowej.

 

TRENER MA PRAWO DO:

 1. Wsparcia ze strony Klubu w realizacji założonych celów szkoleniowych,
 2. Uzyskania dofinansowania do udziału w kursach i konferencjach szkoleniowych, zakupu materiałów dydaktycznych, innych formach doskonalenia zawodowego, nagród pieniężnych za wybitne osiągnięcia zgodnie z regulaminem nagród.

 VI.   WARUNKI UCZESTNICTWA ZAWODNIKÓW W ZAWODACH I ZAJĘCIACH SPORTOWYCH

 

 1. W zajęciach sportowych i w zawodach brać udział mogą Zawodnicy, którzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w zajęciach podpisując deklarację przystąpienia do Miejskiego Klubu Pływackiego oraz posiadają aktualne badania lekarskie i mają opłacone składki zawodnicze.
 2. Dopuszczenie do udziału w zajęciach lub startu w zawodach wymaga decyzji trenera prowadzącego zajęcia lub Trenera odpowiedzialnego za start zawodnika w zawodach. Powodem niedopuszczenia zawodnika może być aktualny stan zdrowia Zawodnika, przebyte wcześniej choroby lub kontuzje, poziom sportowy lub nieobecności na treningach, naruszanie zasad współżycia społecznego lub z innych istotnych powodów.
 3. Zawodnik ma obowiązek startu w zawodach do których został zgłoszony. Zawodnicy i ich opiekunowie mają obowiązek zapoznać się z kalendarzem zawodów na dany sezon. Jeżeli zawodnik nie weźmie udziału w zawodach w których został zgłoszony i nie będzie posiadał zwolnienia lekarskiego lub usprawiedliwienia z innych istotnych przyczyn losowych klub może wystąpić o zwrot rzeczywiście poniesionych kosztów niezrealizowanego startu – opłaty startowej, kosztów przejazdu i noclegów.
 4. Wyjazd na zawody odbywa się razem z grupą pod opieką trenera. Odstępstwa od tej zasady muszą być zaakceptowane i uzgodnione z trenerem.
 5. O przynależności do grup treningowych poszczególnych Zawodników decydują trenerzy,
 6. Niedozwolony jest udział w zawodach bez zgody Klubu.
 7. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach i zawodach sportowych stanowi podstawę do skreślenia z listy zawodników lub zawieszenia w prawach zawodnika.
 8. W uzasadnionych przypadkach zawodnik może wystąpić do Zarządu Klubu o zmianę Trenera lub Grupy Treningowej. Zarząd podejmuję decyzję po wysłuchaniu Trenerów.

 VII.   WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH SPORTOWYCH

 1. Ze względu na charakter treningowy w obozach sportowych uczestniczą wyłącznie Zawodnicy.
 2. O terminie i miejscu organizacji obozów decyduje Zarząd Klubu na wniosek Trenerów.
 3. Uczestnictwo Zawodników w obozach sportowych jest obowiązkowe ze względów szkoleniowych.
 4. W szczególnych przypadkach Dyrektor Klubu może zwolnić Zawodnika z obowiązku uczestnictwa w obozie sportowym.

VIII.   FINANSOWANIE WYJAZDÓW NA ZAWODY, OBOZY SPORTOWE I ZGRUPOWANIA

 1. W przypadku zawodów rangi Mistrzostw Polski i Grand Prix Polski Klub, w miarę posiadanych środków, pokrywa koszty związane z przygotowaniami i startem w zawodach Zawodnikom, którzy uzyskają minimum wyznaczone przez trenerów.
 2. Zawodnicy nie spełniający powyższego kryterium pokrywają koszty przygotowań i startów we własnym zakresie.
 3. Koszty udziału trenerów w zawodach ponosi Klub.
 4. Koszty związane ze startem w zawodach lub udziału w obozach dofinansowuje Klub w miarę posiadanych środków.
 5. Koszty uczestnictwa Zawodników w obozach współfinansują opiekunowie.
 6. Koszty pobytu i wynagrodzenia opiekunów i trenerów podczas obozów pokrywa Klub.

IX.   ZMIANA BARW KLUBOWYCH

W przypadku zmiany barw klubowych obowiązują przepisy Polskiego Związku Pływackiego.

X.   USTANIE CZŁONKOSTWA W KLUBIE

 1. Członek Klubu może wypowiedzieć członkostwo w każdej chwili z zachowaniem trzydziestodniowego okresu wypowiedzenia.
 2. Zarząd Klubu ma prawo do wykluczenia członka Klubu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia niniejszego regulaminu, Statutu Klubu lub zasad współżycia społecznego.
 3. Wypowiedzenie i decyzja o wykluczeniu wymaga formy pisemnej.
 4. Zawodnik może rezygnację z występowania w Klubie w każdej chwili.
 5. Zarząd Klubu może podjąć decyzję o skreśleniu lub zawieszeniu Zawodnika w Klubie w wypadkach wskazanych w niniejszym regulaminie.

XI.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Publikacja Regulaminu nastąpi poprzez umieszczenie na tablicy informacyjnej oraz przez umieszczenie w sposób czytelny na stronie internetowej Klubu.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem  1.12.2016 r

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Klubu w dniu  28.11.2016 r

Załącznik nr 1 do Regulaminu Miejskiego Klubu Pływackiego

 

 1. ZASADY OGÓLNE

Szczegółowe zasady opłacania składek zawodniczych Miejskiego Klubu Pływackiego w Szczecinie

 1. Każda osoba, przystępując do Miejskiego Klubu Pływackiego zwanego dalej Klubem, zobowiązuje się do uiszczania składki zawodniczej zgodnie z uchwałą przyjętą przez Zarząd Klubu.
 2. O wysokości i warunkach opłacania składki zawodniczej decyduje Zarząd Klubu w drodze uchwały.
 3. W przypadku nie opłacania składek zawodniczych Klub zastrzega sobie prawo do usunięcia Zawodnika z grupy treningowej.
 4. Decyzje dotyczące ewentualnych odstępstw od zwyczajnego opłacania składek zawodniczych podejmuje Dyrektor Klubu po uzyskaniu opinii trenera prowadzącego.
 5. Wszystkie wnioski dotyczące odstępstw od zwyczajnego trybu opłacania składek członkowskich muszą być przedstawione klubowi na piśmie wraz z uzasadnieniem i podpisane przez członka Klubu bądź rodzica lub prawnego opiekuna członka Klubu w przypadku, gdy ten jest niepełnoletni.
 6. Opłaty zawodnicze zabezpieczają częściowo funkcjonowanie Klubu (prowadzenie szkolenia, wynagrodzenie trenerów, realizacja programu szkolenia, księgowość, sprzęt sportowy, uczestnictwo w zawodach i obozach sportowych, stypendia sportowe, itp.)

 

 1. WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ ORAZ TRYB JEJ OPŁACANIA

 

 1. O wysokości składki zawodniczej decyduje Zarząd Klubu.
 2. Składki zawodnicze powinny być opłacane przelewem  na konto Miejskiego Klubu Pływackiego: ING Bank Śląski o/ Szczecin: 81 1050 1559 1000 0022 2781 3314 lub bezpośrednio w kasie Klubu do dziesiątego dnia każdego miesiąca okresie wrzesień – czerwiec.
 3. Składki mogą być opłacane z góry za więcej niż jeden miesiąc.
 4. W tytule wpłaty obowiązkowo należy podać następujące informacje:
  1. składka zawodnicza, grupa sportowa ( przynależność do trenera , nr szkoły, klasy lub składka zawodnicza nauka pływania,
  2. imię i nazwisko osoby, za którą opłacana jest składka,
  3. okres za jaki dokonana jest opłata – miesiąc lub miesiące.
 5. W przypadku rodzeństwa, najstarsze z dzieci płaci 100% składki,  kolejne dziecko płaci  50%, trzecie i następne dzieci są zwolnione z opłaty składki zawodniczej.

Ulga dotyczy zawodników Klubu będących uczniami klas pływackich.

 1. Nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia składki zawodniczej.

 

 1. ZALEGANIE Z OPŁATAMI SKŁADEK I SKREŚLENIE Z LISTY ZAWODNIKÓW KLUBU

 

 1. Zaległe składki podlegają przymusowemu ściągnięciu wraz z odsetkami i kosztami postępowania windykacyjnego.
 2. Niezależnie od windykacji należności Zarząd może podjąć decyzję o wykluczeniu z Klubu lub o skreśleniu z listy zawodników.
 3. Ponowne przyjęcie do Klubu lub wpisanie na listę zawodników może nastąpić dopiero po zapłacie należności wynikającej z zaległości w płatności składek.