Składki członkowskie

                                                         REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADKI
                                             PRZEZ ZAWODNIKÓW ZA PRZYNALEŻNOŚĆ DO
                                          MIEJSKIEGO KLUBU PŁYWACKIEGO W SZCZECINIE

 

 

Stosownie do &16 ust.4 pkt 6 Statutu Miejskiego Klubu Pływackiego w Szczecinie Zarząd Klubu postanawia:

 1. Ustalić comiesięczne składki dla zawodników obowiązujące od października 2021 roku  w następującej  wysokości:
 • Zawodnicy klas I szkół podstawowych                                  –              60zł miesięcznie
 • Zawodnicy klas II szkół podstawowych                                 –              80zł miesięcznie
 • Zawodnicy klas III szkół podstawowych                               –              100zł miesięcznie
 • Zawodnicy klas IV-VIII, szkół średnich, studenci               –              120zł miesięcznie
 1. Składkę należy wpłacać przelewem na konto bankowe Klubu:

ING Bank Śląski o/Szczecin nr 81 1050 1559 1000 0022 2781 3314

W przelewie należy podać tytuł wpłaty:

składka członkowska  imię i nazwisko zawodnika, szkoła nr …., klasa nr …., za …(jaki okres)

 1. Opłacanie składek przez zawodników klas I-VIII obowiązuje w okresie 10miesięcy  tj. wrzesień – czerwiec następnego roku. Stosuje się bonifikatę 10% w przypadku jednorazowego opłacenia składki członkowskiej za cały rok szkolny. W 2021 zasada  ta  obowiązuje od października do czerwca.
 2. Składka całoroczne wniesione we wrześniu 2021 nie wymaga dopłaty.
 3. Składkę należy opłacać do 10 każdego miesiąca za dany miesiąc.
 4. Składki opłacane są bez względu na udział zawodnika w zajęciach szkoleniowych z wyjątkiem dłuższych zwolnień lekarskich (powyżej miesiąca).
 5. W przypadku uchylania się od opłacania składki członkowskiej przez zawodnika, klub zastrzega sobie prawo do wstrzymania finansowania kosztów szkolenia zawodnika.
 1. W sytuacji, gdy z jednej rodziny uprawia pływanie dwoje dzieci stosuje się bonifikatę – drugie dziecko płaci 50% stawki. W przypadku więcej niż dwoje dzieci – każde następne jest zwolnione z opłat.
 1. W wyjątkowych przypadkach Prezes, po uzyskaniu opinii trenera prowadzącego grupę oraz wychowawcy klasy może odroczyć, obniżyć lub umorzyć składkę na podstawie prośby złożonej przez zainteresowanych.
 2. Przychody ze składek wpłacanych przez zawodników są przeznaczone na pokrycie kosztów działalności statutowej Klubu jak również na realizację programu szkolenia sportowego opracowanego przez Polski związek Pływacki.

Ponadto klub pozyskuje środki finansowe na swoją działalność poprzez:

 • prowadzenie działalności gospodarczej
 • realizację zadań publicznych będących w gestii samorządu terytorialnego (branie udziału w ogłaszanych konkursach ofert).
 1. Konieczność wnoszenia składek za przynależność do klubu jest obowiązkowa i wynika z Ustawy o Stowarzyszeniach .

Zarząd

MKP Szczecin