Informacja Zarządu MKP Szczecin dla zawodników zrzeszonych w klubie i ich opiekunów w sprawie zmiany wysokości składek zawodniczych.

Szanowni Rodzice, Opiekunowie !

Informuję, że Zarząd Miejskiego Klubu Pływackiego powodowany trudnościami dalszego funkcjonowania Klubu, a jednocześnie działając w intencji  zapewnienia ciągłości szkolenia we wszystkich kategoriach wiekowych, podjął decyzję o częściowej  zmianie wysokości składek zawodniczych.

U podstaw decyzji legły  między innymi,  postanowienie Prezydenta Miasta o ograniczeniu pomocy finansowej dla organizacji sportowych w Szczecinie, podniesienie  opłat związanych z wynajmem obiektów sportowych będących we władaniu MOSRiR Szczecin. Jednocześnie inflacja ekonomiczna w ujęciu dwuletnim przekroczyła 30% i w szczególności dotknęła branże, z których Zawodnicy  MKP korzystają  regularnie – transport, wyżywienie, zakwaterowanie.

Nadmieniam, że w obliczu tych zdarzeń,  Zarząd MKP podjął decyzję o ograniczeniu zatrudnienia wśród pracowników administracyjnych Klubu, aktualnie te obowiązki realizuje jedna osoba.

Informuję również, że Zarząd MKP przy udziale szczecińskich Radnych czyni starania o organizację spotkania z Prezydentem Miasta celem uzyskania większego wsparcia Klubu w  nadchodzącym roku kalendarzowym.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, Zarząd MKP Szczecin ustanowił od 1 września 2023 nowy Regulamin i następujące kwoty składek :

REGULAMIN OPŁACANIA SKŁADKI
PRZEZ ZAWODNIKÓW ZA PRZYNALEŻNOŚĆ
DO MIEJSKIEGO KLUBU PŁYWACKIEGO W SZCZECINIE

Stosownie do &16 ust. 4 pkt 6 Statutu Miejskiego Klubu Pływackiego w Szczecinie Zarząd Klubu postanowił ustalić wysokość miesięcznej składki dla zawodników obowiązującą od pierwszego września 2023 roku,  zgodnie z poniższymi grupami:

 

Grupa Kwota
A Zawodnicy klas I szkół podstawowych 60 zł / mc
B Zawodnicy klas II szkół podstawowych 80 zł / mc
C Zawodnicy klas III szkół podstawowych 100 zł / mc
D Zawodnicy klas IV szkół podstawowych 130 zł / mc
E Zawodnicy klas V-VIII szkół podstawowych 150 zł / mc
F Zawodnicy szkół średnich, studenci 200 zł / mc
G Medaliści ostatnich Letnich MP w konkurencjach indywidualnych – 50 % obowiązującej składki (100zł)
H Finaliści A w konkurencjach indywidualnych (miejsca 3 – 8), Medaliści sztafet ostatnich Letnich MP – 10 % obowiązującej składki (180zł)
I Reprezentanci na Igrzyska Olimpijskie, medaliści MŚ, ME, EYOF Zwolnieni ze składek
J Zawodnicy sekcji „Masters” i pozostali 200 zł / mc

 

SKŁADKĘ NALEŻY WPŁACAĆ NA KONTO BANKOWE KLUBU

ING Bank Śląski o/Szczecin nr 81 1050 1559 1000 0022 2781 3314

W przelewie należy podać tytuł wpłaty:

składka członkowska,  imię i nazwisko zawodnika, szkoła nr …., klasa nr …., za … (jaki okres)

 

  1. Opłacanie składek przez zawodników klas I-VIII obowiązuje w okresie 10 miesięcy  tj. wrzesień – czerwiec następnego roku. Stosuje się bonifikatę 10% w przypadku jednorazowego opłacenia składki członkowskiej za cały rok szkolny.
  2. Składkę należy opłacać do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
  3. Składki opłacane są bez względu na udział zawodnika w zajęciach szkoleniowych z wyjątkiem dłuższych zwolnień lekarskich (powyżej miesiąca).
  4. W przypadku uchylania się od opłacania składki członkowskiej przez zawodnika, Klub zastrzega sobie prawo do wstrzymania finansowania szkolenia zawodnika.
  5. W sytuacji gdy z jednej rodziny pływanie uprawia dwoje dzieci, stosuje się bonifikatę – drugie dziecko płaci 50% stawki. W przypadku więcej niż dwoje dzieci – każde następne jest zwolnione z opłat.
  6. W przypadku zdarzeń losowych, po uzyskaniu opinii trenera prowadzącego grupę oraz wychowawcy klasy, Prezes Klubu może odroczyć, obniżyć lub umorzyć składkę na podstawie prośby złożonej przez zainteresowanych.
  7. Przychody ze składek wpłacanych przez zawodników są przeznaczone na pokrycie kosztów działalności statutowej Klubu jak również na realizację programu szkolenia sportowego opracowanego przez Polski Związek Pływacki.
  8. Konieczność wnoszenia składek za przynależność do Klubu jest obowiązkowa i wynika z Ustawy o Stowarzyszeniach oraz Statutu Miejskiego Klubu Pływackiego w Szczecinie.

 

 

 

Zarząd

MKP Szczecin

 

Leave a Comment